REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURSU ‘HISZPAŃSKI W 3 MIESIĄCE’

I. Postanowienia ogólne:

1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.zapytajpoliglote.pl jest Langoteka Sp. z o.o. (zwana dalej Langoteka) z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, numer NIP 896-16-01-325.

2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu, są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

3. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zgłoszenia udziału w kursie języka hiszpańskiego ‚Hiszpański w 3 miesiące’, prowadzonego w formie zdalnej (online).

4. Kurs języka ‚Hiszpański w 3 miesiące’ może być dostarczony w formie online na platformie Facebook, Skype, Zoom, GetResponse lub innej, umożliwiającej jednoczesny udział 15 osób. O sposobie organizacji wydarzenia decyduje organizator. Sposób organizacji wydarzenia będzie podany najpóźniej 7 dni przed wydarzeniem edukacyjnym.

5. Regulaminowi podlega kurs języka hiszpańskiego ‚Hiszpański w 3 miesiące’, pozostałe kursy oraz materiały edukacyjne dostępne na tym serwisie internetowym posiadają odrębne regulaminy.

6. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

7. Kurs ‚Hiszpański w 3 miesiące’ składa się z 24 lekcji prowadzonych 2 razy w tygodniu: w poniedziałki i czwartki. Każda lekcja trwa 60 minut. Start lekcji: godzina 18:15, zakończenie lekcji: godzina 19:15.
Terminy lekcji 2024: 

kwiecień: 18, 22, 25, 29,

maj: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30,

czerwiec: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27

lipiec: 1, 4, 8.


Wskazane daty mogą ulec zmianie, o zmianach uczestnicy będą poinformowani w możliwie najszybszym czasie. W przypadku wypadku losowego uniemożliwiającego prowadzącemu kurs przeprowadzenia lekcji, zostanie wyznaczony kolejny termin odrobienia tej lekcji (w kolejny poniedziałek lub czwartek).

7.a. Zajęcia nie odbywają się 1 stycznia, 1 maja, 3 maja, 1 listopada, 24 grudnia, 25 grudnia, 26 grudnia, 31 grudnia oraz w Wielkanoc.

7.b. Organizator zastrzega sobie prawo do zrobienia tygodniowej przerwy w trakcie trwania kursu, co skutkuje przedłużeniem kursu o tydzień, gwarantując zrealizowanie 24 zajęć online.

8. Uczestnicy kursu będą posiadali dostęp do materiałów dostarczonych podczas trwania kursu przez kolejnych 365 dni liczonych od dnia rozpoczęcia kursu.


II. Zasady Uczestnictwa w kursie ‚Hiszpański w 3 miesiące’: 

9. Uczestnicy kursu ‚Hiszpański w 3 miesiące’ oświadczają, że nie będą kursu nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w kursie. Langoteka zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonym kursem, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.

10. Langoteka będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania kursów.

11. Uczestnicy kursu ‚Hiszpański w 3 miesiące’ organizowanego przez Langoteka, opisanego w niniejszym Regulaminie oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń oraz na publikowanie ich w ramach kursu, w nagraniach lekcji udostępnianych uczestnikom w zamkniętej grupie na Facebooku.

12. Poprzez udział w kursie ‚Hiszpański w 3 miesiące’ Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu nauki języka hiszpańskiego. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom (publikacje, produkty edukacyjne etc.). Langoteka nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką kursu. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metod, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami prowadzącego kurs.

13. Osoby biorące udział w kursie ‚Hiszpański w 3 miesiące’ oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do kursu ‚Hiszpański w 3 miesiące’, lub materiałów z niego pochodzących. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

14. Langoteka, nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i trenerów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.

15. Uczestnicy, którzy ukończyli lat 13 lecz nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w kursie wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów.

16. Uczestnicy wydarzenia edukacyjnego w terminie do 30 dni od dnia zakończenia wydarzenia, otrzymają certyfikat uczestnictwa w kursie. Certyfikat będzie wystawiany wyłącznie na imię i nazwisko osoby, która brała udział w kursie.


III. Zawarcie i zmiana umowy:

17. Umowa o świadczenie usług przez Langotekę na kurs ‚Hiszpański w 3 miesiące’ może być zawarta poprzez zakup usługi za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przesłanego drogą internetową, przy czym w tym ostatnim wypadku konieczne jest potwierdzenie przez serwis otrzymania zgłoszenia i warunków świadczenia usługi oraz dokonanie zapłaty w ustalonym terminie. Umowa zawierana jest pod warunkiem zapłaty ceny, co oznacza, że, w przypadku braku zapłaty, umowa ulega rozwiązaniu. Opłacone jedno miejsce w kursie jest przeznaczone dla jednej osoby, przy zapisach wskazuje się imię i nazwisko uczestnika.

18. Płatność za usługi firmy Langoteka może być dokonana w formie:
a) przelewu z konta bankowego,
b) przelewu internetowego.

19. Zakupione uczestnictwo w wydarzeniu edukacyjnym nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowi przypadek opisany w pkt 23 niniejszego Regulaminu.

20. Langoteka i jej upoważnieni przedstawiciele mogą wykreślić uczestnika z wydarzenia edukacyjnego bez zwrotu opłat za udział w kursie, w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest, w szczególności jeśli Uczestnik używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas kursu, i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg kursu i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy.

21. Langoteka zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia edukacyjnego z powodu siły wyższej, oraz innych przyczyn od niej niezależnych, w szczególności polegających na: chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić kurs. W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego kursu w innym terminie lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków. Osoby dokonujące zakupu usług firmy Langoteka oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur i korekt faktur drogą elektroniczną. W związku z tym, osoby, które chcą uzyskać fakturę są obowiązane do podania firmie Langoteka adresu email do wysyłki faktury lub jej korekty. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

21. Zwrot należności uiszczonych na rzecz firmy Langoteka następuje po otrzymaniu przez firmę Langoteka podpisanej przez osobę, na której rzecz zwrot ma nastąpić, korekty faktury (o ile sprzedaż była dokumentowana fakturą). Postanowienie to nie dotyczy konsumentów:


IV. Tryb postępowania reklamacyjnego:

23. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.

24. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: kamilkaszubski@zapytajpoliglote.pl w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.

25. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, dane kursu, którego dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.

26. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

27. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.

28. Postanowienia pkt 25-29 nie mają zastosowania do konsumentów.


V. Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z serwisu:

29. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z serwisu, Użytkownicy powinni dysponować:
a. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet,
b. przeglądarką obsługującą pliki cookies,
c. indywidualnym (i darmowym) kontem w serwisie Facebook,
d. sprzętem z kartą graficzną (komputer, laptop lub telefon) z głośnikami, mikrofonem i kamerą.

30. Korzystanie z usług serwisu wymaga poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej, lub innej, w której poprawnie będzie wyświetlał się i działał formularz zamówienia.

31. W przypadku, gdy Użytkownik zamierza dokonać zakupu usługi drogą elektroniczną, konieczne jest dysponowanie przez niego dostępem do konta poczty elektronicznej.

32. W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.


VI. Postanowienia końcowe:

33. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.

34. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby firmy Langoteka. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

35. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.

36. Użytkownika serwisu obowiązuje regulamin w brzmieniu określonym na stronie www.zapytajpoliglote.pl. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

37. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2023.


VII. Regulacje dotyczące Konsumentów:

38. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od jej zawarcia z wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 38 pkt 12 ustawy. Do złożenia oświadczenia wystarczające jest jego wysłanie przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie i wysłane na adres: kamilkaszubski@zapytajpoliglote.pl lub drogą pocztową na adres podany w pkt I.1. Regulaminu.

39. W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie ustnej, emailowej na adres: kamilkaszubski@zapytajpoliglote.pl lub przesyłając ją listem na adres Langoteki w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

40. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.