Regulamin kursu

DEFINICJE:

1. Konsument - osoba fizyczna, zawierająca  Usługodawcą Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która jednocześnie jest Kursantem - osobą fizyczną, która zakupiła dostęp do kursu i z niego korzysta.

2. Usługodawca - firma Langoteka Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich ul. Ogrodowa 19e/9, 55-040, NIP 896-16-01-325, email: kontakt@zapytajpoliglote.pl; będący jednocześnie właścicielem serwisu ‚Zapytaj Poliglotę' oraz twórca Kursu 'Niemiecki w 3 miesiące' oraz Kursu 'Niemiecki w 6 miesięcy'.

4. Kurs - Kurs Online 'Niemiecki w 3 miesiące’ oraz 'Niemiecki w 6 miesięcy’ stworzony oraz dostarczony Kursantowi przez Usługodawcę w postaci cyfrowej, dostępnej online za pośrednictwem serwisu, z lekcjami wideo języka niemieckiego, dostępny online dla Kursanta przez czas określony w Umowie.

5. Dostęp do kursu - nabycie przez Kursanta dostępu online do Kursu na czas wskazany w Umowie.

6. Konto Kursanta - funkcja Serwisu, dzięki której Kursant może korzystać z funkcji dostępnych w Kursie i posiadać dostęp online do treści cyfrowych, po zalogowaniu się przy pomocy unikalnej nazwy oraz hasła, którego nie może przekazywać osobom trzecim.

7. Regulamin - niniejszy regulamin.

8. Serwis - strona www.zapytajpoliglote.pl poprzez którą Kursant może uzyskać dostęp do Kursu.

9. Umowa - umowa o dostarczenie czynności cyfrowych w postaci Dostępu do Kursu online, zawierana pomiędzy Kursantem a Usługodawcą w oparciu o Regulamin.

10. Przedsprzedaż - proces zbierania przez Sprzedawcę zamówień na treści cyfrowe w postaci Kursu 'Niemiecki w 3 miesiące’ oraz 'Niemiecki w 6 miesięcy’, które będą dostępne w Koncie Klienta od określonego terminu, i zawierania Umów przed planowanym terminem wprowadzenia Treści Cyfrowych do Konta Kursanta w Serwisie.

11. Treści Cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej; wideo, audio, pliki tekstowe, grafiki, dostępne w Serwisie oraz w Kursie i na Koncie Kursanta.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

I.1. Właścicielem i administratorem Serwisu internetowego www.zapytajpoliglote.pl  (zwanego dalej Serwisem) jest Langoteka Sp. z o.o. (zwana dalej Usługodawcą) z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Ogrodowa 19e/9, 55-040, numer NIP 896-16-01-325.

I.2. Kursanci to osoby, które zapisały się oraz opłaciły udział w kursie ’NIEMIECKI W 3 MIESIĄCE’ lub ’NIEMIECKI W 6 MIESIĘCY’.

I.3. Regulaminowi podlega kurs języka ’NIEMIECKI W 3 MIESIĄCE’ oraz ’NIEMIECKI W 6 MIESIĘCY’, pozostałe kursy oraz materiały edukacyjne dostępne na tym Serwisie internetowym posiadają odrębne regulaminy.

I.4. Każda osoba przed rozpoczęciem korzystania z usług Serwisu oraz Kursów ’NIEMIECKI W 3 MIESIĄCE’ lub ’NIEMIECKI W 6 MIESIĘCY’, jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

I.5. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest dokonanie zgłoszenia chęci udziału w kursie języka niemieckiego ’NIEMIECKI W 3 MIESIĄCE’ lub ’NIEMIECKI W 6 MIESIĘCY’.

I.6. Wysokość opłaty oraz zakres dostępu do kursu zawarty jest w opisie Kursu ’NIEMIECKI W 3 MIESIĄCE’ oraz ’NIEMIECKI W 6 MIESIĘCY’, opis ten dostępny jest w Serwisie internetowym www.zapytajpoliglote.pl.

I.7. Każdy Kursant, czyli osoba, która zgłosiła się oraz opłaciła udział w kursie ’NIEMIECKI W 3 MIESIĄCE’ lub ’NIEMIECKI W 6 MIESIĘCY’, otrzymuje dostęp na czas określony do indywidualnego Konta Kursanta (nazywanego dalej Kontem).

I.8. Poprzez udział w kursie ’NIEMIECKI W 3 MIESIĄCE’ lub ’NIEMIECKI W 6 MIESIĘCY' Kursant otrzyma wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu nauki języka niemieckiego. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Kursantom (publikacje, produkty edukacyjne etc.). Usługodawca nie gwarantuje Kursantom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką kursu. Kursant jest osobiście odpowiedzialny za sposób, w jaki korzysta z przedstawionych mu metod, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami zawartymi w kursie. 


II. JAK SKONSTRUOWANY JEST KURS:

II.1. Kurs języka ’NIEMIECKI W 3 MIESIĄCE’ oraz ’NIEMIECKI W 6 MIESIĘCY’ jest dostępny po zalogowaniu się na Konto Kursanta na stronie www.zapytajpoliglote.pl, Kurs jest w formie nagrań wideo przygotowanych wcześniej i dostępnych do odtworzenia online w Serwisie www.zapytajpoliglote.pl po wcześniejszym zalogowaniu na indywidualne Konto Uczestnika Kursanta.

II.2. Kurs ’NIEMIECKI W 3 MIESIĄCE’ składa się z 90 lekcji języka niemieckiego. Każda lekcja składa się z nagrania wideo, lekcja może (ale nie musi) zawierać dodatkowe materiały jak notatki w formie tekstu zapisanego w formacie PDF, czy audio zapisanego w formacie MP3.

II.3. Kurs ’NIEMIECKI W 6 MIESIĘCY’ składa się z 180 lekcji języka niemieckiego. Każda lekcja składa się z nagrania wideo, lekcja może (ale nie musi) zawierać dodatkowe materiały jak notatki w formie tekstu zapisanego w formacie PDF, czy audio zapisanego w formacie MP3.

II.4. Lekcje od numeru 1 do 90 znajdują się w kursie ’NIEMIECKI W 3 MIESIĄCE’ oraz lekcje od numeru 1 do 90 w kursie ’NIEMIECKI W 6 MIESIĘCY’ i są to te same lekcje. Kurs ’NIEMIECKI W 6 MIESIĘCY’ zawiera dodatkowo kolejne lekcje, łącznie 180 lekcji. Lekcje od numeru 91 do 180 dostępne są tylko w kursie ’NIEMIECKI W 6 MIESIĘCY’.


III. DOSTĘP DO NAGRAŃ:

III.1. Start kursu ’NIEMIECKI W 3 MIESIĄCE’ oraz ’NIEMIECKI W 6 MIESIĘCY’ planowany jest na 12.02.2023. W dniu 12.02.2023 w Serwisie opublikowanych zostanie pierwszych 7 lekcji, dostępnych tylko dla Kursantów, na ich indywidualnych Kontach. 

III.2. Kolejne lekcje będą regularnie dodawane do Serwisu, tym samym będą udostępniane Kursantom na indywidualnych Kontach. 

III.3. Dostęp do kursu ’NIEMIECKI W 3 MIESIĄCE’ dotyczy lekcji od numeru 1 do 90.

III.4. Dostęp do kursu ’NIEMIECKI W 6 MIESIĘCY’ dotyczy lekcji od numeru 1 do 180.

III.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesunięcia harmonogramu udostępniania kolejnych lekcji w Kursach ze względu na działanie siły wyższej (brak dostępu do Internetu, problemy techniczne przy montażu wideo, opóźnienie wynikające z choroby prowadzącego Kurs uniemożliwiającej nagrania wideo lub / i audio).

III.6. Kursant po opłaceniu udziału otrzyma dostęp do materiałów zawartych w Kursie na czas określony: 730 dni (2 lata) liczonych od dnia opłacenia dostępu do Kursu.

III.7. Kursant, który ukończył lat 13 lecz nie ukończył 18 roku życia może wziąć udział w Kursie wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów / rodzica lub opiekuna.

III.8. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Kupujący powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

III.9. Usługodawca może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Serwisu oraz świadczenie Usług Elektronicznych na jak najwyższym poziomie, prace te mogą spowodować przerwy w dostępie do Serwisu lub do Konta Kursanta i Kursu.


V. ZAPISY NA KURS ’NIEMIECKI W 3 MIESIĄCE’ oraz ’NIEMIECKI W 6 MIESIĘCY’:

IV.1. Zapisy na kurs ’NIEMIECKI W 3 MIESIĄCE’ oraz ’NIEMIECKI W 6 MIESIĘCY’ rozpoczynają się 29.01.2023 i trwają do odwołania, organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapisów.

IV.2. Aby dołączyć do kursu należy wejść na stronę www.zapytajpoliglote.pl i dokonać zakupu poprzez kliknięcie przycisku ‚Kup teraz’ i opłacenie udziału w Kursie przez formularz operatora płatności dostępny na stronie. Przy takiej formie płatności, Konto Kursanta jest tworzone automatycznie, a dostęp do indywidualnego Konta Kursanta przesyłany jest na adres email podany w czasie rejestracji.

IV.3. Drugim sposobem dołączenia do kursu jest przesłanie zgłoszenia na adres email: kamilkaszubski@zapytajpoliglote.pl lub przesłanie zgłoszenia przez formularz dostępny na stronie www.zapytajpoliglote.pl z imieniem, nazwiskiem oraz adresem email. W odpowiedzi na zgłoszenie przesłane zostaną dane do przelewu bankowego. Po zaksięgowaniu płatności na koncie firmy Langoteka, zostanie utworzone indywidualne Konto Kursanta, a dostęp do niego zostanie przesłany na adres email wskazany w zgłoszeniu.

IV.4. Umowa o świadczenie usług przez Langotekę na kurs ’NIEMIECKI W 3 MIESIĄCE’ oraz ’NIEMIECKI W 6 MIESIĘCY’ może być zawarta poprzez zakup usługi za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przesłanego drogą internetową, przy czym konieczne jest potwierdzenie przez Serwis otrzymania zgłoszenia i warunków świadczenia usługi oraz dokonanie zapłaty w ustalonym terminie. Umowa zawierana jest pod warunkiem zapłaty ceny, co oznacza, że, w przypadku braku zapłaty, umowa ulega rozwiązaniu. 

IV.5. Opłacone jedno miejsce w kursie jest przeznaczone dla jednej osoby, przy zapisach wskazuje się imię i nazwisko Kursanta oraz adres email.

IV.6. Usługodawca, w odniesieniu do niektórych rodzajów Treści Cyfrowych w postaci Kursu, może, ale nie musi, zorganizować Przedsprzedaż. Treści Cyfrowe objęte Przedsprzedażą są wyraźnie oznaczane w ramach Serwisu jako Treści Cyfrowe dostępne w Przedsprzedaży. Na stronie takich Treści Cyfrowych Usługodawca zamieszcza informację, od jakiej daty Treści Cyfrowe najprawdopodobniej będą dostępne i od jakiej daty Treści Cyfrowe najprawdopodobniej będą dostępne w Koncie Kursanta. 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o którym mowa w ust.IV.6., szczególnie na skutek opóźnienia w dostarczaniu Treści Cyfrowych przez osoby trzecie (np. producentów, lektorów, montażystów). Usługodawca będzie informował Kursanta o wszelkich zmianach terminów związanych z Przedsprzedażą, poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie oraz wysłanie wiadomości e-mail, na adres podany przez Kursanta.


V. WARUNKI KORZYSTANIA Z KURSU ’NIEMIECKI W 3 MIESIĄCE’ oraz ’NIEMIECKI W 6 MIESIĘCY’:

V.1. Kursanci zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

V.2. Zakaz kopiowania całości jak i fragmentów, oraz powielania, utrwalania lub rozpowszechniania nagrań wideo, plików audio, plików tekstowych w jakiejkolwiek formie bez zgody Usługodawcy oraz właściciela Serwisu. Wszystkie dostępne materiały edukacyjne chronione są prawami autorskimi. Jakiekolwiek inne formy korzystania z treści opublikowanych w Kursie naruszają prawa Usługodawcy oraz Twórcy Kursu i mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

V.3. Zawarte w kursie znaki towarowe również podlegają ochronie.

V.4. Materiały udostępniane są Kursantowi wyłącznie do własnego użytku. Jedno konto przysługuje jednemu użytkownikowi.

V.5. Materiały mają wyłącznie charakter edukacyjny, nie stanowią i nie zastępują indywidualnej porady. Dokładamy największych starań do przygotowania materiałów edukacyjnych najwyższej jakości, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy zawarte w kursie.

V.6. Kursanci ’NIEMIECKI W 3 MIESIĄCE’ oraz ’NIEMIECKI W 6 MIESIĘCY' oświadczają, że nie będą kursu nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane Kursantom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w kursie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonym kursem, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.

V.7. Usługodawca nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jego logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i trenerów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.

V.8. Kursanci ’NIEMIECKI W 3 MIESIĄCE’ oraz ’NIEMIECKI W 6 MIESIĘCY' oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do kursu ’NIEMIECKI W 3 MIESIĄCE’ oraz ’NIEMIECKI W 6 MIESIĘCY', lub materiałów z niego pochodzących. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

V.9. Na podstawie Umowy Usługodawca udziela Kursantowi nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Kursu, przez czas wskazany w Umowie tj. czas udostępnienia Kursu przez Usługodawcę Kursantowi. Kursant nie jest uprawniony do przenoszenia licencji oraz do udzielania sublicencji. Licencja jest udzielana wyłącznie na rzecz Kursanta.

V.10. Kursant nie jest uprawniony do wykorzystywania Kursu w celu prowadzenia szkoleń na rzecz osób trzecich, a także do świadczenia jakichkolwiek usług z wykorzystaniem Kursu na rzecz osób trzecich.

V.11. Licencja obejmuje prawo do korzystania z treści będących przedmiotem Kursu wyłącznie online poprzez Serwis, za wyjątkiem materiałów, które zostały oznaczone wyraźnie przez Usługodawcę jako materiały przeznaczone do pobrania.


VI. ZAWARCIE I ZMIANA UMOWY:

VI.1 . Umowa o świadczenie usług przez Usługodawcę na Kurs ’NIEMIECKI W 3 MIESIĄCE’ oraz ’NIEMIECKI W 6 MIESIĘCY’ może być zawarta poprzez zakup usługi za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przesłanego drogą internetową, przy czym w tym ostatnim wypadku konieczne jest potwierdzenie przez Serwis otrzymania zgłoszenia i warunków świadczenia usługi oraz dokonanie zapłaty w ustalonym terminie. Umowa zawierana jest pod warunkiem zapłaty ceny, co oznacza, że, w przypadku braku zapłaty, umowa ulega rozwiązaniu. Opłacone jedno miejsce w kursie jest przeznaczone dla jednej osoby, przy zapisach wskazuje się imię i nazwisko uczestnika.

VI.2. Płatność za Usługi firmy Langoteka w postaci udostępnienia dostępu do Kursu ’NIEMIECKI W 3 MIESIĄCE’ lub ’NIEMIECKI W 6 MIESIĘCY’ może być dokonana w formie:

a) przelewu z konta bankowego,
b) przelewu internetowego,
c) płatności przez Blik.

VI.3. W przypadku płatności dokonanej przez operatora płatności, Konto Kursanta tworzone jest automatycznie a dostęp do niego przesyłany jest na adres email wskazany podczas rejestracji. 

VI.5. Usługodawca i jego upoważnieni przedstawiciele mogą usunąć Konto Kursanta bez zwrotu opłat za udział w Kursie, w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania Kursanta, to jest, w szczególności jeśli Kursant używa wobec prowadzącego lub innych Kursantów słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas spotkań online dla Kursantów, i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg Kursu lub spotkania lub webinaru, a także gdy Kursant powiela, kopiuje lub rozpowszechnia materiały zawarte w kursie (wideo, audio, tekst) bez zgody Usługodawcy, lub gdy udostępnia swoje indywidualne Konto Kursanta innym osobom.


VI.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania publikacji Kursu z powodu siły wyższej, oraz innych przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku Kursanci, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z Kursu w innym terminie lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków. Osoby dokonujące zakupu usług firmy Langoteka oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur i korekt faktur drogą elektroniczną. W związku z tym, osoby, które chcą uzyskać fakturę są obowiązane do podania firmie Langoteka adresu email do wysyłki faktury lub jej korekty. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.


VI.7. Zwrot należności uiszczonych na rzecz Usługodawcy następuje po otrzymaniu przez firmę Langoteka podpisanej przez osobę, na której rzecz zwrot ma nastąpić, korekty faktury (o ile sprzedaż była dokumentowana fakturą). Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

VI.8. Wszelkie opisy Treści Cyfrowych dostępne na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów prawa cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy.

VI.9. Kursant ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kursant podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Usługodawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kursant zostanie poinformowany emailem o wątpliwościach Usługodawcy.  W takiej sytuacji Kursant przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Usługodawcy na podjęcie kontaktu z Kursantem, Usługodawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kursanta.

VI.10. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi złożenie przez Kursanta oferty nabycia dostępu do Konta Kursanta i Kursu od Usługodawcy  na warunkach określonych w formularzu zamówienia.

VI.11. W przypadku naruszenia przez Kursanta zasad dotyczących korzystania z Kursu, Usługodawca może zablokować Kursantowi dostęp do Treści Cyfrowych. Kursant otrzyma wiadomość z uzasadnieniem przyczyn blokady. Kursant może odwołać się od blokady w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości. Usługodawca rozpatruje odwołania w terminie 14 dni. Zablokowanie dostępu do Treści Cyfrowych nie stanowi naruszenia Umowy przez Usługodawcę i nie może być podstawą roszczeń Kursanta z tytułu naruszenia Umowy.

VI.12. Treściom Cyfrowym mogą, ale nie muszą, towarzyszyć świadczenia dodatkowe, np. dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, spotkanie on-line z Usługodawcą lub innymi osobami, udział w dodatkowych webinarach itp. Wszystkie tego rodzaju świadczenia mają charakter poboczny w stosunku do głównego zobowiązania Usługodawcy, jakim jest dostarczenie Kursu zgodnego z Umową i realizowane są zgodnie z informacjami dostępnymi w Serwisie zawartymi w opisie Kursu. Usługodawca może przewidywać dodatkowe zasady korzystania ze świadczeń dodatkowych mające na celu zapewnienie komfortu i poczucia bezpieczeństwa pośród wszystkich osób mających dostęp do określonych świadczeń, np. zasady uczestnictwa w grupie na Facebooku. Nieprzestrzeganie takich zasad może skutkować pozbawieniem Kursanta możliwości korzystania ze świadczeń dodatkowych, co nie ma jednak wpływu na realizację przez Usługodawcę jego zobowiązania głównego w postaci dostarczenia Treści Cyfrowych, nie stanowi naruszenia Umowy przez Usługodawcę i nie może być podstawą roszczeń Kursanta z tytułu naruszenia Umowy.


VII. ZWROTY

VII.1. Konsument lub PNPK ma prawo odstąpić Umowy, która była zawarta za pośrednictwem Serwisu, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

VII.2. Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@zapytajpoliglote.pl i w terminie 14 dni od dnia otrzymania dostępu do Konta Kursanta.

VII.3. Jeżeli Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.

VII.4. Jeżeli doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.


VIII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO:

VIII.1.. W przypadku, gdy Kursant uważa, że sposób realizacji Usługi nie jest zgodny z Umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania Usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.

VIII.2. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na  adres:  kontakt@zapytajpoliglote.pl w terminie 14 dni od dnia otrzymania dostępu do Konta Kursanta.

VIII.3. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, dane kursu, którego dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania Usługi.

VIII.4. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Kursanta zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

VIII.5. W przypadku, gdy Kursant nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.

VIII.6. Postanowienia pkt VII.3. , VII.4. , VII.5. nie mają zastosowania do Konsumentów.

VIII.7. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym, jest wyłączona w stosunku do Kursanta innego niż Konsument lub PNPK. W przypadku Konsumenta lub PNPK, w zakresie odpowiedzialności za zgodność zawartości Kursu z Umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta.


IX. WYMAGANIA TECHNICZNE KONIECZNE DLA KORZYSTANIA Z SERWISU:

IX.1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z serwisu, Kursanci powinni dysponować:


a. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet (komputer, laptop lub telefon),    
b. przeglądarką obsługującą pliki cookies,
d. sprzętem z kartą graficzną (komputer, laptop lub telefon) z głośnikami, mikrofonem i kamerą,
e. aktywnym kontem poczty elektronicznej,
f. opcjonalnie: aktywnym (i bezpłatnym) kontem na portalu Facebook.com.

IX.2. Korzystanie z usług Serwisu wymaga poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,  lub innej.

IX.3. W przypadku niespełniania przez komputer/tablet/telefon Kursanta parametrów technicznych opisanych powyżej, Serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

X.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.

X.2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem Umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby firmy Langoteka. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

X.3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu.

X.4. Użytkownika Serwisu obowiązuje Regulamin w brzmieniu określonym na stronie www.zapytajpoliglote.pl. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.


X.5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 29 stycznia 2023.


XI. REGULACJE DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW:

XI.1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległości lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od jej zawarcia z wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 38 pkt 12 ustawy. Do złożenia oświadczenia wystarczające jest jego wysłanie przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie i wysłane na adres: kontakt@zapytajpoliglote.pl lub drogą pocztową na adres podany w pkt I.1. Regulaminu.

XI.2. W przypadku Konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie pisemnej, emailowej na adres: kontakt@zapytajpoliglote.pl lub przesyłając ją listem na adres Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania płatności za udział w Kursie lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron Usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Klienta (imię, nazwisko) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Kursant otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.


XI.2. Konsumentów obowiązuje Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.


Aktualizacja Regulaminu: 23.01.2023


XII. Płatność w ratach

W przypadku chęci płatności w ratach, należy:

1. Przesłać mail na adres kamilkaszubski@zapytajpoliglote.pl i podać w nim: IMIĘ, NAZWISKO, ADRES EMAIL na jaki ma być założone Konto Kursanta.

2. Podać informację czy płatność ma być w złotówkach, w euro czy w innej walucie.

3. Po otrzymaniu wiadomości z potwierdzeniem rezerwacji można dokonać pierwszej płatności.

4. Kurs 'Niemiecki w 3 miesiące' można opłacić w 2 ratach:

- pierwszy zadatek: 499 zł do 3 dni od dnia otrzymania wiadomości email z danymi do przelewu

- drugi zadatek: 498 zł do 30 dni od dnia otrzymania wiadomości email z danymi do przelewu.

5. Kurs 'Niemiecki w 6 miesięcy' można opłacić w 3 ratach:

- pierwszy zadatek: 499 zł do 3 dni od dnia otrzymania wiadomości email z danymi do przelewu

- drugi zadatek: 499 zł do 30 dni od dnia otrzymania wiadomości email z danymi do przelewu

- trzeci zadatek: 499 zł do 60 dni od dnia otrzymania wiadomości email z danymi do przelewu.

6. Po zaksięgowaniu pierwszego zadatku, w ciągu 48 godzin, na wskazany adres email zostaną wysłane dane do dostępu do Konta Kursanta.

7. Usługodawca NIE WYSYŁA mailowych przypomnień o terminie płatności drugiego lub trzeciego zadatku. W przypadku braku płatności w terminie, dostęp do Kursu zostanie anulowany i Konto Klienta usunięte. Pierwszy zadatek nie jest zwracany.

8. W przypadku płatności w walucie innej niż złotówki, wysokość rat wyznacza Usługodawca.

9. Kursantów obowiązują postanowienie Regulaminu Kursu.

Aktualizacja Regulaminu: 30.01.2023