Opublikowano Dodaj komentarz

Interesting, interested czy curious?

I hope, you’re interested in learning some English today – mam nadzieję, że jesteście zainteresowani, żeby nauczyć się dzisiaj trochę angielskiego. Zwłaszcza, że mam dla Was a very interesting topic – bardzo interesujący temat. If you’re curious – jeśli jesteście ciekawi, zapraszam do dzisiejszego odcinka, w którym wyjaśnimy sobie różnice, często mylnie używanymi słowami: interesting, interested i curious.  

INTERESTED 

Słowo „interested” znaczy „zainteresowany”. Słowo to występuje najczęściej w zwrocie „I am interested in – interesuję się (dosł. „jestem zainteresowany w”)

We are interested in buying a house in this area – jesteśmy zainteresowani zakupem domu w tym rejonie. 

Słowa tego użyjemy też, żeby zapytać o czyjeś zainteresowania:

What are you interested in? – czym się interesujesz

I am interested in finances – interesuję się finansami. 

 

Mówiąc inaczej, „to be interested in sth – być zainteresowany czymś” oznacza tyle co, „mieć jakieś zainteresowanie”, czyli „to have an interest”. Obu zwrotów można użyć często zamiennie: 

He is interested in economy. – on interesuje się gospodarką. 

His main interest is economy. – jego głównym zainteresowaniem jest gospodarka. 

INTERESTING

Słowo „interesting” znaczy „interesujący”. Interesujące może być coś, co czytamy lub oglądamy. 

The movie is very interesting – ten film jest bardzo interesujący. 

I read an interesting book – przeczytałem interesującą książkę. 

CURIOUS 

Przejdźmy teraz do słowa „curious”. Słowo to NIE jest, jak wydaje sie co niektórym ładniejszym synonimem „interested”. „Curious” oznacza „zaciekawiony”. „I am curious – jestem zaciekawiony” można by sparafrazować na „I’d like to know – chciałbym wiedzieć”.  

Tell me what happened! I am curious! – powiedz co się stało! Jestem ciekawy / chciałbym wiedzieć.

Cats are naturally curious – koty są z natury ciekawskie (bo wszędzie wchodzą i zaglądają) 

W zależności od kontekstu „curious” może znaczyć też „dziwny / zastanawiający).

It’s curious that he didn’t say why – to dziwne / zastanawiające, że nie powiedział dlaczego. 

INTERESTED VS. INTERESTING VS CURIOUS

Zobaczmy teraz, jaka jest różnica w znaczeniu między tymi słowami. 

I am interesting – jestem interesujący. 

I am interested – jestem zainteresowany (np. jakimś biznesem)

I am curious – jestem ciekaw, chciałbym wiedzieć (np. co się stało). 

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Jakiego więc słowa użyjesz : „ interesting”, „interested” czy „curious” w zdaniu:

He is (…) in buying a car – on jest zainteresowany zakupem samochodu.

Odpowiedzi napiszcie w komentarzach, to je dla Was sprawdzimy.

PODSUMOWANIE

INTERESTING – interesujący

INTERESTED – zainteresowany

CURIOUS – ciekawy, ciekawski

CYTAT NA DZIŚ

“To be interesting, be interested. – Chcesz być interesujący, bądź zainteresowany.” 

— Dale Carnegie

Opublikowano Dodaj komentarz

Stressed, stressful oraz distressing, distressful

Don’t stress out – nie stresujące się, „everything’s gonna be all right – wszystko będzie dobrze”, jak mówią słowa piosenki. Even if the situation may be stressful – nawet jeśli sytuacja może być stresująca. A dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o stresie po angielsku, a dokładniej rozróżnimy sobie słowa stressed, stressful i distressing. 

STRESSED

Jeśli jesteśmy zestresowani, to po angielsku jesteśmy „stressed”. Np. Jak kolega w pracy chodzi wściekły jak osa, możemy komuś wyjaśnić:

He’s stressed, because the project deadline is approaching – on jest zestresowany, bo zbliża się deadline projektu.

Bardzo często zamiast samego „stressed” użyjemy „stressed out”:

Many people are stressed out about work – wiele ludzi stresuje się pracą

Możemy „być zestresowani – to be stressed out” albo czuć się zestresowani „to feel stressed out”. „Zestresować się” natomiast to „to get stressed out”:

Don’t get so stressed out over little things – nie stresuj się tak drobnostkami. 

STRESSFUL 

Przymiotnik „stresujący” to po angielsku „stressful” czyli dosłownie „pełny stresu”, np. 

I had a stressful day at work – miałem stresujący dzień w pracy. 

Driving in the city may be stressful – prowadzenie samochodu w mieście może być stresujące. 

Forma „stressing” w znaczeniu „stresujący”, czyli jako przymiotnik, chociaż bywa czasami używana, jest niepoprawna. Nie znajdziecie jej w słownikach Czyli jeśli mamy stresująca pracę, powiemy:

We have a stressful job – mamy stresującą pracę (a nie *stressing job).  

Stressing” jak najbardziej gramatycznie jest poprawne, ale jako czasownik, oznacza „podkreślając” np. 

In his speech he was stressing the importance of creativity – w swojej przemowie podkreślał, jak ważna jest kreatywność. 

Czyli jeszcze raz – poprawną formą „stresujący” jest „stressful”.

DISTRESSING / DISTRESSFUL 

Co jednak ciekawe, przygnębiający to zarówno „distressing” jak i „distressful”. Ta druga forma używana jest cześciej w amerykańskim angielskim, np.

The news were distressing / distressful – nowiny były przygnębiające 

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Jakiego więc słowa użyjesz : „stressed” czy „stressful” w zdaniu:

Don’t get so (…) out about the situation – nie stresuj się tak tą sytuacją.

Odpowiedzi napiszcie w komentarzach, to je dla Was sprawdzimy.

PODSUMOWANIE

STRESSED – zestresowany

STRESSFUL – stresujący

DISTRESSING / DISTRESSFUL – przygnębiający

CYTAT NA DZIŚ

The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another. – największą bronią przeciw stresowi jest nasza zdolność do wybierania jednej myśli nad inną —William James

Opublikowano Dodaj komentarz

Who, which czy that?

Słowo “który” po angielsku ma aż trzy odpowiedniki – są to słowa “which”, “that” i “who”. Dzisiaj dowiecie się, kiedy używać którego z tych słów.  

WHO

Słowo „who” możemy tłumaczyć jako „kto”, „kim” zazawyczaj w pytaniach:

Who is who – kto jest kim?

Who is this man? – kim jest ten mężczyzna?

“Who” możemy używać też w znaczeniu „który”/”którzy”, itd. „Who” ZAWSZE odnosi się do ludzi, np.

The boy who is sitting in the corner is my brother – chłopak, który siedzi w rogu to mój brat.

The person who came is my friend –  ta osoba, kóra przyszła, to mój przyjaciel.

WHICH

Słowo “which” również oznacza „który/która”, itp., używa się go zazwyczaj w odniesieniu do rzeczy, zwierząt i miejsc lub innymi słowy – do wszystkiego co NIE JEST ludźmi:

He went to Paris which is the capital of France.

– On pojechał do Paryża, który jest stolicą Francji.  

The car which is standing at the end of the street belongs to me – ten samochód, który stoi na końcu ulicy należy do mnie.

THAT = WHO/WHICH

Przejdźmy teraz do słowa “that”. “That” również znaczy “która, który, które”. Jednak słowo to jest nieco mniej formalne, bardziej potoczne, czyli bardziej należy do języka mówionego, niż literackiego.  Ponadto “that” często możemy stosować zamiennie zarówno z “who” jak i z “which”. Oznacza to, że “that” odnosi się zarówno do ludzi, jak i do rzeczy i zwierząt.

The woman who / that lives in the apartment next door is my friend – kobieta, która mieszka w mieszkaniu obok, to moja przyjaciółka.

Pine is a tree which / that is evergreen – sosna jest drzewem, które jest zimozielone.

THAT VS. WHO / WHICH 

Na czym więc polega różnica między “that” a “who” i “which”.

Wyłącznie „who” lub „which”, użyjemy, kiedy chcemy podać jakąś dodatkową informację, bez której zdanie nadal ma sens. That użyjemy tylko w zdaniach, w których informacja po słowie “który” jest niezbędna do tego, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi w zdaniu, np. 

I have many cousins. One of the cousins, who by the way is blond, is a lawyer – mam wielu kuzynów. Jeden z tych kuzynów, który tak swoją drogą jest blondynem, jest prawnikiem. (informacja o kolorze włosów w tym zdaniu jest nieistotna, dlatego nie możemy w tym zdaniu użyć słowa “that”).

I have five cousins. The cousin that has blond hair is a lawyer – mam 5 kuzynów. Ten kuzyn, który ma blond włosy, jest prawnikiem. (w tym zdaniu informacja po “który” jest niezbędna. Bez tej informacji, nie wiemy, o którym kuzynie mowa. Dlatego możemy użyć słowa “that”. 

My cousin, who by the way, was also born here, is coming tomorrow – mój kuzyn, który (nawiasem mówiąc) również się tutaj urodził, przyjeżdża jutro.

I have two cousins. One of my cousins was born here and the other in New York. And this cousin that was born here is coming tomorrow – mam dwóch kuzynów. Jeden z moim kuzynów urodził się tutaj, a drugi w Nowym Jorku. I ten kuzyn, który urodził się tutaj, przyjeżdża jutro. (informacja po “który” jest niezbędna, bo bez tej informacji nie wiemy, o którego kuzyna chodzi – dlatego możemy użyć that).  

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Jakiego więc słowa użyjesz : „who” czy „which” w zdaniu:

 

Film, w który obejrzałem wczoraj, jest dobry – The movie, (…) I watched yesterday, is good.  

Odpowiedzi napiszcie w komentarzach, to je dla Was sprawdzimy.

PODSUMOWANIE

Who, which, that – wszystkie znaczą „który/które”, itp.

Who – odnosi się do ludzi.

Which – odnosi się głównie do zwierząt i rzeczyu.

That – odnosi się do przedmiotów, osób, zwierząt, itd.

W niektórych przypadkach „that” można używać zamiast „who” lub „which”, pod warunkiem, że podajemy informację niezbędną do zrozumienia treści zdania.

 CYTAT NA DZIŚ

 Education is the most powerful weapon which you can use to change the world – edukacja jest najpotężniejszą bronią, której można użyć by zmienić świat” – Nelson Mandela

Opublikowano Dodaj komentarz

Take czy last?

Witajcie, w tym odcinku wyjaśnię różnicę między użyciem last i take, których używamy, żeby określić ile czasu potrzeba na daną czynność, na przykład:
How long will the flight last?
How long will it take to get there?
Po tym odcinku nie będziecie mieć wątpliwości, kiedy użyć last a kiedy take, zapraszam!

TAKE 

Zacznijmy od słowa “take”. “Take” używamy, żeby określić jak dużo czasu potrzebujemy na wykonanie jakiejś czynności – innymi słowy – ile czasu nam ZAJMIE wykonanie tej czynności. 

 

It’s a very long book. It’s gonna take ages to read it – to bardzo długa książka, jej przeczytanie zajmie wieki. 

It may take a few days to repair the car – naprawa samochodu może zająć kilka dni.

 

“Take” używamy też, kiedy mówimy o czasie podróży wymaganym, żeby przebyć drogę z punktu A do punktu B, np.:

 

the drive from my house to work takes about an hour – droga z mojej pracy do domu trwa około godziny.

How long would it take to travel around the world? – Ile zajęłaby podróż dookoła świata?

 

UWAGA!

„Take” odmienia się nieregularnie.

 

Take – took – taken

 

Learning a foreign language does not have to take long – nauka języka obcego nie musi trwać długo.

The flight took three hours – lot trwał trzy godziny.

It must have taken a long time to forget – musiało ci zająć dużo czasu, żeby zapomnieć.

 

LAST

Przejdźmy teraz do słowa „last”. Słowa tego używamy, żeby określić ile czasu coś TRWA:

 

This movie is boring and lasts three hours! – Ten film jest nudny i trwa 3 godziny 

I wish this moment could last forever – chciałbym żeby ta chwila mogła trwać wiecznie. 

 

TAKE VS. LAST

Podsumowując, słowo “take” jest bliższe polskiemu “zająć”, a słowo “last” bliższe polskiemu “trwać”. 

 

Kolejną różnica między tymi dwoma słowami jest w budowie zdania. “Last” odnosi się wyłącznie do rzeczownika, tzn. powiemy

 

The flight / the movie / the speech will last two hours – lot / film / przemowa będą trwały 2 godziny. 

 

Natomiast słowo “take” może odnosić się też do czynności:

 

It takes a few hours to GET there – zajmuje kilka godzin, żeby DOTRZEĆ tam.

It’ll take us five hours to MAKE this presentation –  zajmie nam 5 godzin, ŻEBY zrobić tą prezentację.

How long will it take you to WRITE an article? – Ile czasu zajmie ci NAPISANIE artykułu?

 

W podobnych sytuacjach użycie „last” byłoby nieprawidłowe.

 

PRZYDATNE ZWROTY

Na koniec kilka ciekawych zwrotów z dzisiejszymi słowami:

 

Last a lifetime – trwać całe życie.
This friendship is gonna last a lifetime – ta przyjaźń będzie trwała cała życie.

 

Not last five minutes – nie przetrwać nawet pięciu minut (ponieść porażkę)

He won’t last five minutes in a war. – na wojnie nie przetrwałby nawet pieciu minut. 

 

Take your time – nie spiesz się.

 

What took you so long? –  Co tak długo?

 

ZADANIE

 

Język to przede wszystkim praktyka. Jakiego więc słowa użyjesz : „take” czy „last” w zdaniu:

Ile czasu trwa, żeby dotrzeć do plaży – how long does it (…) to get to the beach?

 

Odpowiedzi napiszcie w komentarzach, to je dla Was sprawdzimy.

PODSUMOWANIE 

 

LAST – określa jak długo coś trwa. Słowo to łączy się tylko z rzeczownikiem. 

TAKE – określa ile czasu potrzeba do wykonania danej czynności. Take możemy połączyć z czynnością:

 

The flight will last two hours  -lot potrwa dwie godziny. 

It will take us two hours to get there – zajmie nam dwie godziny, żeby dotrzeć tam. 

 

CYTAT NA DZIŚ

 Fake friends last a day; true friends last a lifetime – fałszywe przyjaźnie trwają dzień, prawdziwe przyjaźnie trwają całe życie. Maria E. Rodriguez